GochiUsa season 2 ending (english subs)

Beam to game
25
8
Add
High ScoresScoreScaleLongest streak
1
GE
4,604,566100%
100421/421
24,462,340100%
100421/421
3
Ichigo Kana
3,729,549100%
100421/421
4
Ichigo Kana
3,714,378100%
100421/421
5
wata.azel
3,604,679100%
88373/421
6
47no
3,591,223100%
100421/421
7
47no
3,460,662100%
94397/421
8
47no
3,409,568100%
100421/421
9
dorann
3,331,921100%
99420/421
10
Ichigo Kana
3,315,739100%
100421/421
11
Ichigo Kana
3,182,245100%
93392/421
12
dorann
3,017,322100%
100421/421
More on scroll